Thông Thiên Tây Du tặng giftcode ra mắt phiên bản chính thức

thong-thien-tay-du-

(GVN) Đúng như dự kiến, phiên bản chính thức có nạp thẻ, không xóa nhân vật của Thông Thiên Tây Du đã đến tay ngưới chơi từ hôm nay 11/8. Nhân dịp này, ban điều hành game đã có nhiều sự kiện chào mừng người chơi mới và dành tặng hàng ngàn giftcode.

Theo đó, giftcode Tân thủ sẽ trang bị Túi Sinh Lực*20, Thuốc Hồi Sinh*10, Loa*5, Thẻ 1000 Rèn Luyện*5, Hộ Tống Lệnh*10 và Thẻ 20 Vạn Bạc*20 (hạn dùng 31/8/2016), giúp người chơi vững tâm tung hoành tại thế giới Thông Thiên Tây Du.

Thông Thiên Tây Du là webgame được phát triển dựa trên cốt truyện Tây Du Ký quen thuộc. Tại đó, người chơi sẽ hóa thân thành một trong hai nhân vật Tiêu Dao và Huyền Vũ, đồng hành cùng dàn Thần binh thần tướng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Nhị Lang Thần, Tam Thái Tử, v..v.. diệt trừ yêu quái, vượt qua 81 kiếp nạn, thỉnh được chân kinh.

Thông Thiên Tây Du đã sẵn sàng chào đón game thủ vào trải nghiệm, bắt đầu từ 09h00 ngày hôm nay -11/8.

Thông tin chi tiết xem tại: http://td.360game.vn/

Fanpage Thông Thiên Tây Du: https://www.facebook.com/td.360game.vn/

Danh sách code:

 1. H55J3GC3D6I3F82J
 2. 172HAIG626AIE9AC
 3. FGBID416A0969C5B
 4. 089B75H9B876IIJD
 5. EBB7FDE5D3B3GHEG
 6. 637D8520EA7C8652
 7. HHACA4I48A75811F
 8. 498DFBE9111977C5
 9. 42IE7HIF751G72BB
 10. C057BJGC0H185EE9
 11. HC44920H81EF457G
 12. 6C3HC09DIB135GC2
 13. 8H7IJ7F8994DFCA1
 14. 5DJHE8AC0CF6889H
 15. 5GF54AED0I7GBHIG
 16. BHD554H6GDC51127
 17. HHC286F9535G03CB
 18. 06G6AED775D96FG4
 19. D971G3A16GI6JBI0
 20. IF78A0GH697C53HI
 21. C5098BAE79171J8J
 22. EF74G422D9FIDDH6
 23. IHF6860FG13H1BGG
 24. 74138461D107EHDC
 25. F9J3FJJB1293E5J2
 26. 906H4CJID068H01C
 27. 90G50FH2I65DB4F0
 28. 52IAEH98HFGFFH84
 29. H4AI070JD5C5986F
 30. A4552FD0A9F574A4
 31. 90297391827IADD1
 32. HJ6JE0J59FAG0119
 33. 14J978BGAIE1B839
 34. 7A92A9704IH5JIE1
 35. 3DBB227D11FCAI2I
 36. 9B0J08J56GB6F58J
 37. JJA12IF30AGA8I8H
 38. A9HBHHH4E8BADJ9D
 39. I0E0JA4J0099JI7A
 40. 74142J9G7061JGEI
 41. H9JG03F045944HEB
 42. 2GG4F51367554042
 43. A3IA7EAB00F4IAG0
 44. 6C42I564DBAICE02
 45. IJC5D3GE4CI22E29
 46. 77C5DJA6B053F65D
 47. 5HIJ1FD58C7B791E
 48. GD09DBG4C2778C1D
 49. A0DCG6H4J4F6EG1B
 50. 9113DI750ED97F3I
 51. FGAB27F2CA8769IG
 52. B0J4I6AI1388IB7E
 53. 7H5A51CIC06IA4F2
 54. 5F732H231AC01JE8
 55. H0J31B1DC7C2C85H
 56. 3C15938AE1AF154I
 57. 5317F317ADA31F15
 58. 72AH6J800JF14009
 59. 31HI5I6GBHJDC1J0
 60. 3AH995AA46C96DJA
 61. FG90EFG6CG05HJ50
 62. 93AJ909E623DF23A
 63. ICAC76I02J5JIB07
 64. EB64CGIJI1CE4F42
 65. 7EFF1EF4D14BC5J7
 66. G6B82981B0FFF0I3
 67. EDIG7E00F5C8ABG7
 68. H7G0H4294I50I34D
 69. G394HA4DGH268IE6
 70. 6A74E9EJ8J0624JJ
 71. 893508JG523E0I07
 72. 88B3H63653C88C7H
 73. 2B3202J6430511CA
 74. 94D7AGDG0649JC61
 75. 4A44C4AH7B29DFJ3
 76. 0DAA946ABB0A37B7
 77. HFCA0387EBG76GB6
 78. 91HJ64AHFA7IIJ5G
 79. FH7F0F2F6J3CFEJ5
 80. GG421E0G57E46002
 81. I7HJ3JF9JJ2FD10A
 82. I4DJIDF41A88B8AA
 83. G79J75864A2IC28B
 84. 71A6E6AFHI387EI4
 85. 1838ECFI3HGG0577
 86. 6ID143H221A9F9DG
 87. IH5C90ADI79ICG5J
 88. EJ0J3I15JCFF29B0
 89. 7HDHH4AGB0E4G04B
 90. 04A33C9355I7EA82
 91. 71J5691I9G36H7HH
 92. C81F1AI6FHDA72CE
 93. 4B0A118BIBHGJFDB
 94. 4F6555C126C9844C
 95. G43H6C9547133FE7
 96. A0DG66I8CAH0E2DB
 97. 6H9D9IIE60H9FCG5
 98. DA2JG079A59573GE
 99. 158B475A73J2FG88
 100. 7B84BFD113796348
 101. 9CJE045784A31JC8
 102. A0D1F63H9B6GFB44
 103. 33J384BG910A0CJB
 104. CDD8JG588C433887
 105. C7B1C2H14IC5ACH2
 106. 5AB47GCF9HIC660I
 107. DBJ5EH7JFJ56B28H
 108. CJ1JGEE5BCIHIJGC
 109. AGI5E65A5AGHC5E4
 110. 5G41AI72B6JA5G3G
 111. C21687GDHCBAI6F3
 112. 2J4DICF9IF03B3J3
 113. 51AD87750JFI5B18
 114. A618IGIGCIJ31I77
 115. JH0748D4792C040B
 116. A208JI4BH3EJ2162
 117. I7A3F372DAFEEG54
 118. I5CH4H8212134852
 119. FG6BJEDD497J5C33
 120. IG03D95EB7IGG4JC
 121. 0530JHD4603BD7FB
 122. 3GFH50CH8BD4FCHG
 123. H0GHI914A4G4CCGG
 124. 8BEDC6A0I45EG3AE
 125. 37B1GD67I3BAF763
 126. J0HB77C5BI081A24
 127. HE6E8D26GEHC13F0
 128. 4CCB04HC2I038386
 129. IF1684D5IAH0EC1I
 130. 5DA6I8I06J4E2C11
 131. 737G7116BI66B74G
 132. 1F3J31J90443G644
 133. 9C1HD23519BCHG9I
 134. BCHFEH4E18IIF234
 135. E42775D8F50C1ABD
 136. 298G6DB8296HBA16
 137. F4E297A4CBHE2874
 138. HG149DCC3J9F9B14
 139. FF742I9FA79CFHHD
 140. EJI3CAGF95AJGC4C
 141. 7BHA966JEFC9D937
 142. 81B1C7H2C8190618
 143. HJJ765701JAE9D1I
 144. FCJ8JHAC5C15I3EG
 145. 3D49IB9JBJD1DEJ9
 146. 7JH7G7J1J17I51E8
 147. EIHCA7C265400398
 148. 36FJDE0DG8B19693
 149. 57GGE9J1F31G6A4A
 150. GJ9AEA4AIGC832C8
 151. 9954I45D879FHD5E
 152. DE5749I36AB9D4I3
 153. D47B8D4H0DCH7HC0
 154. BH8G770DIC3BG1E9
 155. 510EF5BFJ4D6157D
 156. 3FAA2A4138CJA69G
 157. 8AB4F3JE7C18I811
 158. 3CC62H75505F7FBG
 159. 52015JGDCH1A53B9
 160. F3GI14464A2C5D8A
 161. G9B288G15HBB131H
 162. 7HF820F7AHJFB868
 163. HHA6567B4J26233A
 164. 1JI4JDB9BB420AAH
 165. 814E8B6CB8JEC24E
 166. 13J0HAA82FA2600E
 167. 249AGF37421H56C6
 168. 9B771IF4D56J66E8
 169. A3J6J3E45G1B2DHC
 170. 45J63FAH0HG73BGE
 171. FG1EJGI4C0FFDD8I
 172. J8433F04CHBG88B3
 173. 4DI39G82H4IAI79I
 174. FE1J9132JFJ73BA8
 175. 49CE50H25GD4322J
 176. G3I65194H8C0J394
 177. C1JI2H08DECGHEGE
 178. HE03G97DI0EI333F
 179. 52D7JEFD98A62600
 180. 013GBBA9B48E8BAD
 181. E31EIG775HD74E74
 182. FB163CGEG494G0IB
 183. 4J52GDA1B38FIG0E
 184. 820BEH6B2GGJGEA1
 185. DF399EA0IJFGGGA5
 186. IBGD934BJ0AGE0I7
 187. G1H5G86E81A4I1AG
 188. C691ADDAE47855G1
 189. 7E732DHAF8FD95A2
 190. C043EHD810H75D8C
 191. 7GFAAD161H0A2ACF
 192. BHI5EBEGCB3H5CAC
 193. 953JI46J16A4H3J8
 194. 0IEFA8C20F058AHI
 195. G1IF54F6A5B78BG9
 196. 9A40JG3JC341E2JA
 197. 3H5810FC66JFHG47
 198. 69756A5IE908BJIF
 199. H43J5JBB5B637BAE
 200. 1I079563F6B66A23

Bình luận

bình luận